فست دیکشنری
OS : android Rate : 4
۳۰ آبان ۹۴ 900 تومان/رایگان
GoodReader 4.7.0
OS : apple Rate : 4
۲۳ آبان ۹۳ $2.99/رایگان
Google Translate 2.1.1
OS : apple Rate : 4
۰۲ اردیبهشت ۹۳ free/رایگان
fast dic 2.6
OS : apple Rate : 5
۰۲ اردیبهشت ۹۳ free/رایگان
Sticky: انگلیسی عامیانه
OS : android Rate : 5
۲۷ فروردین ۹۳ 1000 تومان/رایگان