Recording Pro
ضبط صدا
ارسال نظر
این پنجره را ببند

پاسخ دهید

Scan the QR Code • توضیحات فارسی اپلیکیشن
  • با نرم افزار Recording Pro می توانید به راحتی صداهای اطراف خود را با بالاترین کیفیت ضبط نمایید.کار با این برنامه بسیار آسان است.
   ذخیره به صورت mp3
   ذخیره به صورت MPEG4AAC
   توقف میان ضبط صدا
   تغییر نام فایل
   ذخیره در camera roll
   فرستادن به صورت ایمیل
   ذخیره در iCloud
   و …

 • English description of the application
  • با نرم افزار Recording Pro می توانید به راحتی صداهای اطراف خود را با بالاترین کیفیت ضبط نمایید.کار با این برنامه بسیار آسان است.

Requires iOS 5.1.1 or later.